Školní řád

Školní řád

Právní subjektivita:
1. Scio Střední škola, s.r.o.,  IČ 07116349, zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 294875, se sídlem Pobřežní 658/34,  186 00 Praha 8 – Karlín

Preambule

Tento Školní řád je vydáván ředitelem 1. Scio Střední školy (dále jen Scioškoly) na základě platné právní úpravy zejména v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon, dále jen „školský zákon“), a dále v souladu s dalšími právními předpisy.

Přílohou a nedílnou součástí tohoto Školní řádu se stane po svém vzniku dokument „Kodex“, který je souborem pravidel přijatých společně žáky (v textu též označováni jako studenti) Scioškoly a jejich Průvodci. Kodex je pro všechny dotčené stejně závazný jako tento Školní řád. Kodex bude sestaven po zahájení činnosti ScioŠkoly a může být kdykoliv v souladu s aktuálními potřebami doplňován. Pro všechny dotčené je pak platný vždy v aktuálním znění.

Základním principem vzdělávání ve ScioŠkole je Fair play. Chceme, aby studenti (dále též žáci), kteří projdou ScioŠkolou, žily dobré a spokojené životy a aby byly aktivními tvůrci budoucího světa. Jsme přesvědčeni, že dobrý život má ten, kdo něčeho čestně dosáhl, váží si sám sebe, rozvinul své silné stránky, respektuje ostatní a ostatní respektují jeho, umí se radovat ze života a má odvahu prosazovat, co je správné. V takovém duchu studenty  ve ScioŠkole doprovázíme v jejich poznávání světa, druhých a sebe sama.

Vztah žáků a pedagogů i ostatních pracovníků školy je založen na vzájemné důvěře a respektu. Žáci si studium na této škole svobodně zvolili a přejímají tím spoluzodpovědnost za své vzdělání, jsou při vyučování aktivní, nikoliv pasivními příjemci informací. Žáci se proto také zavazují dodržovat pravidla tohoto školního řádu.

Pedagogičtí pracovníci školy, tedy učitelé jsou vzhledem k charakteru, jakým probíhá vzdělávání žáků ve ScioŠkole, označování jako průvodci.

 

Článek I.
Práva a povinnosti žáků

1.     Každý žák ScioŠkoly má právo být ostatními respektován a povinnost respektovat ostatní.

2.     Každý žák ScioŠkoly má právo:

 • na poskytování vzdělávání v souladu se školským zákonem podle školního vzdělávacího programu, který je sestaven v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem
 • na pedagogické vedení průvodci ScioŠkoly
 • na informace o pokroku a výsledcích vzdělávání, být včas informován o případných problémech a být veden k řešení takových problémů
 • vyjádřit se k hodnocení svého vzdělávání
 • vyjádřit se ke všem podstatným záležitostem týkajícím se jeho vzdělávání; ze strany ScioŠkoly bude takto vyjádřenému názoru věnována odpovídající pozornost
 • stanovenou formou se účastnit rozhodování o přijímání pravidel
 • zakládat v rámci školy samosprávné orgány žáků a studentů, volit a být do nich voleni, pracovat v nich a jejich prostřednictvím se obracet na ředitele školy nebo školskou radu s tím, že ředitel školy nebo školská rada jsou povinni se stanovisky a vyjádřeními těchto samosprávných orgánů zabývat a své stanovisko k nim odůvodnit
 • volit a být voleni do školské rady, jsou-li zletilí
 • na ochranu před všemi formami diskriminace, násilí a zneužívání
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona
 • na zajištění podmínek pro vlastní rozvoj a aktivitu v poznávání

3.  Ředitel školy může ze závažných důvodů, zejména zdravotních, uvolnit žáka na žádost zcela nebo zčásti z vyučování některého předmětu; žáka se speciálními potřebami může také uvolnit z provádění určitých činností, popřípadě rozhodnout, že tento žák nebude v některých předmětech hodnocen. Žák nemůže být uvolněn z předmětu rozhodujícího pro odborné zaměření absolventa. V předmětu tělesná výchova ředitel školy uvolní žáka z vyučování na základě posudku vydaného registrujícím lékařem, pokud má být žák uvolněn na pololetí školního roku nebo na školní rok. Žák není z předmětu, z něhož byl zcela uvolněn, hodnocen.

4.      Každý žák má povinnost:

 • nepoškozovat dobré jméno ScioŠkoly
 • dodržovat tento školní řád včetně Kodexu a další předpisy včetně předpisů a pokynů školy k ochraně zdraví a bezpečnosti, s nimiž byl seznámen
 • řádně docházet do školy a účastnit se vzdělávání v rozsahu daném rozvrhem a účastnit se aktivit, které budou školou označeny jako povinné nebo ke kterým se sám předem přihlásil
 • doložit důvody nepřítomnosti do tří kalendářních dnů
 • aktivně se účastnit výuky, žák je za své vzdělávání spoluzodpovědný
 • respektovat práva druhých, jakékoliv projevy násilí, ponižování či zesměšňování jsou zakázané
 • plnit pokyny průvodců a dalších pracovníků školy
 • využívat prostory a vybavení školy tak, aby nedocházelo k jejich poškození, za úmyslné poškození bude požadována náhrada vzniklé škody
 • informovat průvodce o ztrátě či poškození vlastní věci i školního vybavení
 • nevzdalovat se z budovy školy nebo místa výuky nebo konání školní akce bez výslovného souhlasu průvodce
 • nenosit do školy cenné věci nebo větší finanční hotovost, výjimka je možná po dohodě s průvodcem
 • ·      Je naprosto nepřípustné, aby se žák dostavil do školy nebo na jakoukoliv školou pořádanou akci pod vlivem alkoholu, drog nebo jiné návykové látky. Stejně tak je nepřípustné, aby žák do prostor školy nebo na jakoukoliv školou pořádanou akci alkohol, drogy nebo jiné návykové látky, včetně tabákových výrobků donesl. Situace popsané v tomto odstavci jsou považovány za hrubé porušení tohoto Školního řádu. Po zvážení závažnosti takové situace může být situace řešena ředitelem školy nebo jiným pracovníkem školy v součinnosti se zdravotnickou službou, Policií ČR nebo odborem sociálně právní ochrany dětí.
 • ·      Mobilní telefon je povoleno do školy nosit, jeho užívání je možné podle pokynů průvodce, nikdy však nesmí rušit výuku. Další užívání mobilních zařízení v době výuky upravuje Kodex.

5. Dále je výslovně zakázáno:

 • nosit do školy věci, které mohou ohrozit zdraví, způsobit úraz
 • nosit do školy literaturu či jiné materiály s pornografickým obsahem, obsahující propagaci násilí či hnutí směřující k rasové či jiné nesnášenlivosti nebo takové materiály, které jsou způsobilé jiným způsobem ohrozit mravní výchovu studentů
 • nosit do školy zbraně jakéhokoliv druhu, makety střelných zbraní včetně hraček

6. V případě zdravotních či jiných podstatných okolností má žák nárok na úpravu jeho vzdělávání takto:

 • po dobu rekonvalescence po nemoci může být na základě žádosti zákonného zástupce nebo potvrzení lékaře na určitou dobu uvolněn z výuky některého předmětu, typicky tělesné výchovy a dalších aktivit, které jsou po dobu takové rekonvalescence nevhodné
 • na základě potvrzení lékaře a žádosti zákonného zástupce může být zcela uvolněn z výuky konkrétního předmětu či konkrétních aktivit, na náhradním způsobu výuky daného předmětu či jiných aktivitách se žák vždy dohodne s příslušným průvodcem či ředitelem školy; není-li v potvrzení lékaře stanoveno jinak, je potvrzení platné vždy na daný školní rok.
 • v případě nemoci či jiné závažné okolnosti, pro které se žák nemůže účastnit vyučování  déle než 1 měsíc, stanoví ředitel školy náhradní způsob vzdělávání, který odpovídá možnostem žáka, nebo mu po dohodě s jeho zákonným zástupcem může povolit vzdělávání podle individuálního vzdělávacího plánu.

 

Článek II.
Práva a povinnosti zákonných zástupců žáků

1. Zákonní zástupci žáka mají právo:

 • na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání svého dítěte
 • znát kritéria hodnocení výsledků vzdělávání
 • volit a být volen do školské rady
 • vyjadřovat se ke všem rozhodnutím týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání jejich dětí ve škole, a také k činnosti pedagogických i ostatních pracovníků školy
 • na konzultaci s pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy
 • na informace a poradenskou pomoc školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání podle tohoto zákona
 • požádat o uvolnění dítěte z vyučování, a to prostřednictvím aplikace Edookit, popř. jinou písemnu formou. V případě delší než týdenní plánované absence uvolňuje žáka z výuky ředitel nebo jím pověřený průvodce na základě písemné žádosti zákonného zástupce.

2. Zákonní zástupci mají povinnosti:

 • podporovat žáka, aby řádně docházel na vyučování
 • na výzvu ředitele školy (nebo jiného zaměstnance školy) se dostavit do školy k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání žáka
 • informovat školu o změně zdravotního stavu žáka či jiných okolnostech, které by mohly mít vliv na vzdělávání žáka; zákonný zástupce tak zejména informuje školu o infekční chorobě žáka nebo osoby, se kterou žije žák ve společné domácnosti, a dále informuje o nutnosti omezení některé činnosti žáka (tělesná výchova apod.)
 • dokládat důvody nepřítomnosti žáka ve vyučování, a to nejlépe prostřednictvím školního elektronického systému Edookit (případně jinou písemnou formou) nejpozději do tří kalendářních dnů od jejího začátku.
 • oznamovat škole údaje podstatné pro průběh vzdělávání žáka a veškeré změny v těchto údajích

Článek III.
Režim dne ve škole

1. Provoz ScioŠkoly začíná v 8:30 a končí v 16:30. V této době mohou žáci využívat školních prostor. Přítomnost žáků mimo uvedenou dobu lze domluvit s průvodcem.

2. Výuka začíná a končí dle platného rozvrhu zveřejněného na stránkách školy. Žáci jsou povinni být ve škole v dostatečném předstihu před začátkem vyučování, aby se mohli řádně a v klidu připravit na samotnou výuku.

3. Výukové bloky jsou dlouhé 90 nebo 45 minut.

4. Mezi výukovými bloky je zařazena přestávka v délce minimálně 5 minut, přičemž jedna z dopoledních přestávek vždy trvá minimálně 15 minut. Navíc každému 90 minutovému výukovému bloku odpovídá jedna přestávka trvající minimálně 10 minut. O začátku přestávky rozhoduje vždy průvodce podle aktuální situace, zejména s ohledem na probíhající aktivity a potřeby žáků. Mezi dopolední a odpolední výuku je vložena přestávka na oběd o délce 45 minut.

 

Článek IV.
Výuka

1. Výuka probíhá v těchto formách:

 • Ateliéry: projektová výuka,která zahrnuje výuku všech vzdělávacích oblastí. Ateliéry jsou zpravidla čtrnáctidenní a žáci mají právo volit si ateliér z nabídky dle vlastního výběru.
 • Kurzy:  jsou zpravidla dlouhé 6 týdnů a jsou to předmětově orientované výukové bloky dle zájmu žáků.
 • Samostatný předmět: v rámci kterého je v průběhu roku vyučován TV a cizí jazyky.
 • Samorost: čas v rámci výuky věnovaný samostudiu

2. Výuka neprobíhá po ročnících, učivo si studenti mohou vybírat z celého čtyřletého učebního plánu. Evidence témat zaručuje, aby se žáci v průběhu studia seznámili se všemi povinnými tématy.

 

Článek V.
Průběh školního roku

1. Školní rok je členěn na projektová období, která jsou většinou šestitýdenní a dále rozdělená na 3 dvoutýdenní projekty. Na konci každého pololetí je čas věnovaný individuálnímu shrnutí studijních výsledků a aktivitě „The best of“, která zahrnuje samostatnou prezentaci projektu, kterého si žák za pololetí nejvíce cení.

 

Článek VI.
Organizační členění školy

Žáci jsou rozděleni do kolejí nezávisle na délce studia. Každá kolej má svého mentora z řad průvodců. Úlohou mentora je individuálně podporovat každého žáka v jeho studijním i osobnostním rozvoji a formou osobních rozhovorů jej směřovat k studijní autonomii. Dále mentor zajišťuje omlouvání absencí, komunikaci s rodiči a hodnocení žáků. V rámci koleje budou řešeny organizační záležitosti školy jako např. formování pravidel, způsoby rozhodování, etické záležitosti atd.

Minimálně jedenkrát týdně a dále dle potřeby se koná Školní shromáždění, kterého se mohou účastnit všichni žáci a zaměstnanci školy. Školní shromáždění rozhoduje veškeré záležitosti týkající se chodu školu vyjma záležitostí personálních a některých rozpočtových. Způsob rozhodování je konsenzus. V případě, že by z nějakého důvodu došlo k hlasování a neurčí-li školní shromáždění jinak, disponují žáci i zaměstnanci školy jedním hlasem.

 

Článek VII.
Hodnocení výsledků vzdělávání a chování žáků

1. Zásady a pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků

 • Hodnocení průběhu a výsledků vzdělávání a chování žáků musí být jednoznačné, srovnatelné s předem stanovenými cíli a kritérii, srozumitelné, věcné a pedagogicky odůvodnitelné. Hodnocení vychází z jasných cílů a úkolů v jednotlivých oblastech a etapách vzdělávání.
 • Hodnocení v naší škole:
 • zdůrazňuje individuální pokrok žáka;
 • popisuje konkrétní zvládnuté oblasti vzdělávání;
 • podněcuje žáka k dalšímu rozvoji – nabízí další možné cesty;
 • je v podstatné míře spoluvytvářeno žákem samotným (sebehodnocením).

2. Typy hodnocení a podklady pro výsledné hodnocení

2.1. Průběžné ústní hodnocení a vzájemná zpětná vazba

Proces hodnocení se odehrává v první řadě průběžným poskytováním ústní zpětné vazby mezi průvodcem a žákem. Tento proces je neformální a vzájemný – zpětnou vazbu poskytuje průvodce žákovi stejně jako žák průvodci. Ústní hodnocení a zpětná vazba je nedílnou součástí každodenního života školy a odehrává se pomocí různých

metod a technik. Cílem tohoto typu hodnocení je bezprostřední poskytnutí informací a postřehů ke konkrétním aktivitám žáka.

Jako důležitý nástroj reflektování a sebehodnocení považujeme komunitní kruh, rozhovory s průvodcem (mentorem), sdílení zkušeností ve skupině a představování výsledků práce ostatním.

2.2. Písemná zpětná vazba k nahlédnutí a k reflektování práce žáka s ním i s rodiči

Průvodci na konci každého ateliéru či kurzu napíší poznámky vztahující se k práci a chování žáka ve škole. Samostatný předmět hodnotí jeho vyučující, samorost mentor, a to nejméně každé čtvrtletí. Tyto průběžné poznámky jsou shromažďovány a průběžně poskytovány rodičům k nahlédnutí. Tyto záznamy jsou důležitým podkladem pro vytváření slovního hodnocení, tripartitní setkání a konzultaci s průvodcem (mentorem). Žáci jsou vedeni k tomu, aby sami tvořili písemné poznámky vztahující se k reflektování jejich práce. Konkrétní forma způsobu vedení poznámek se bude odvíjet od osobnosti žáka.

2.3. Portfolio

Žáci jsou vedeni k tvorbě a udržování vlastních portfolií, ve kterých shromažďují výsledky svých prací v rámci ateliérů, kurzů a dalších aktivit.  Obsah portfolia je hodnocením práce studenta a je důležitým podkladem pro práci mentora se studentem a jeho hodnocení.

2.4.  Tripartitní setkání

Nejméně dvakrát ročně se žák, průvodce a rodič(e) (zákonní zástupci) schází k osobnímu setkání, na kterém společně reflektují dosavadní vzdělávací proces žáka, plánují jeho další cíle a vzájemně si poskytují zpětnou vazbu a důležité informace.

2.5. Slovní hodnocení na vysvědčení

Na konci školního roku se vydává žákovi písemné slovní hodnocení na vysvědčení. V pololetí se žákovi vydává výpis z vysvědčení, který obsahuje souhrnné slovní písemné hodnocení ke všem předmětům hromadně. Na konci roku je žák hodnocen

z každého z povinných předmětů zvlášť. Hodnocení žáka na vysvědčení splňuje následující požadavky:

 • vychází z kritérii hodnocení stanovených ve školním řádu (viz kapitola 3);
 • obsahuje ocenění úspěchů žáka, zdůraznění jeho kvalit, upozornění na oblasti, na které je třeba se zaměřit, a naznačení dalšího rozvoje žáka;
 • obsahuje také doporučení, jak předcházet případným neúspěchům žáka a jak je překonávat;
 • je adresované žákovi a formulace jsou volené tak, aby mu byly srozumitelné;
 • je individualizované vzhledem ke vzdělávacím a osobnostním předpokladům žáka;
 • zahrnuje posouzení výsledků vzdělávání žáka v jeho vývoji;
 • obsahuje ohodnocení snahy, zájmu žáka a jeho přístupu ke vzdělávání;
 • zahrnuje prvky žákova sebehodnocení a prvky hodnocení z pohledu jeho rodičů (zákonných zástupců).

3. Kritéria hodnocení

Hodnocení obsahuje informace o míře splnění následujících kritérií s ohledem na individuální možnosti žáka.

Žák:

1.   naplňuje očekávané výstupy formulované v rámci ateliérů, kurzů, samostatných předmětů i samorostu

2.   vede si úplné a uspořádané portfolio;

3.   zařazuje do svých studijních plánů témata z ŠVP a plní je;

4.   prezentuje své výsledky v rámci „The best of“

5.   aplikuje získané znalosti, schopnosti a dovednosti ve školní i mimoškolní praxi;

6.   pracuje a komunikuje efektivně ve skupině, s průvodcem i samostatně;

7.   respektuje práva ostatních a pravidla školy;

8.   zajímá se o studium a jeho jednotlivé předměty;

9.   pracuje s vlastní chybou, aktivně hledá řešení problémů;

10.   objektivně hodnotí sám sebe i ostatní spolužáky a průvodce.

 

4. Podmínky postupu do dalšího ročníku

 • Podmínky uzavření ročníku tvoří míra naplnění jednotlivých kritérií hodnocení, především:
 • Žák si vede přehledné portfolio obsahující většinu jím zpracovávaných témat
 • V průběhu roku splnil alespoň 25 % témat z ŠVP
 • Za každé pololetí zpracoval a prezentoval svůj „The best of“ projekt

5. Celkové hodnocení žáka na vysvědčení

Celkové hodnocení žáka se na vysvědčení vyjadřuje stupni:

a.             Prospěl(a) s vyznamenáním – pokud žák dosahuje vysokou úroveň naplnění očekávaných výstupů a kritérií ve všech předmětech.

b.                Prospěl(a) –  pokud žák naplnil ve stanovené míře očekávané výstupy a kritéria jednotlivých předmětů.

c.                 Neprospěl(a) – pokud žák v nějakém předmětu nenaplnil očekávané výstupy a podmínky pro postup do dalšího ročníku.

d.                Nehodnocen(a) – není-li žáka na konci prvního pololetí možné v nějakém předmětu hodnotit pro nenaplnění očekávaných výstupů.

6. Informování zákonných zástupců o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka

Zákonní zástupci jsou o průběhu a výsledcích vzdělávání žáka informování prostřednictvím:

 • průběžných poznámek žáka vedených v jeho záznamové složce (portfoliu)
 • tripartitních osobních setkání
 • pololetního výpisu vysvědčení
 • vysvědčení vydávaného na konci školního roku
 • individuálně domlouvaných schůzek s průvodci

7. Výstupní hodnocení

Výstupním hodnocením je v posledním roce studia vysvědčení na konci školního roku. Kromě toho jsou studenti podporováni ke složení maturitní zkoušky, která je hodnocena známkami podle obecně platných předpisů.

8. Komisionální zkoušky a přezkoušení

Má-li zákonný zástupce žáka nebo zletilý žák pochybnosti o správnosti hodnocení na konci prvního nebo druhého pololetí, může do 3 pracovních dnů ode dne, kdy se o hodnocení prokazatelně dozvěděl, požádat ředitele školy o komisionální přezkoušení žáka. Komisionální přezkoušení se koná nejpozději do 14 dnů od doručení žádosti nebo v termínu dohodnutém se zákonným zástupcem. Komisi pro přezkoušení žáka jmenuje ředitel školy, je tříčlenná. O komisionální zkoušce se pořizuje protokol, výsledek přezkoušení, který je konečný, sdělí ředitel školy prokazatelným způsobem zástupci žáka.

9. Opravné zkoušky

Žák, který nesplní požadavky pro postup do dalšího ročníku, má právo na konání opravné zkoušky. Obsah a rozsah opravné zkoušky stanoví ředitel školy v souladu s rámcovým vzdělávacím programem a podmínkami pro postup do dalšího ročníku. Opravné zkoušky jsou komisionální a probíhají zpravidla v posledních dvou týdnech před začátkem dalšího školního roku.

10. Hodnocení chování

Chování žáka je hodnoceno slovně.

 

Článek VIII.
Výchovná opatření (pochvaly, napomenutí)

1. Ředitel školy uděluje na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu jiné právnické či fyzické osoby žákovi po projednání v pedagogické radě pochvalu za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin nebo za dlouhodobou úspěšnou práci a např. reprezentaci školy.

2. Mentor, který pro tyto účely vystupuje v roli třídního učitele, uděluje na základě vlastního rozhodnutí nebo na základě podnětu ostatních vyučujících žákovi po projednání s ředitelem školy pochvalu za výrazný projev školní iniciativy nebo za déletrvající úspěšnou práci.

3. Při porušení povinností stanovených školním řádem lze podle závažnosti tohoto porušení žákovi uložit:

a.                 napomenutí třídního učitele

b.                důtku třídního učitele

c.                 důtku ředitele školy

Mentor neprodleně oznámí řediteli školy uložení důtky třídního učitele. Důtku ředitele školy lze žákovi uložit pouze po projednání v pedagogické radě.  Ředitel školy nebo třídní učitel neprodleně oznámí udělení pochvaly a jiného ocenění nebo uložení napomenutí nebo důtky a jeho důvody prokazatelným způsobem žákovi a jeho zákonnému zástupci.  Udělení výchovného opatření se zaznamená bez zbytečného odkladu do dokumentace školy. Udělení pochvaly za mimořádný projev lidskosti, občanské nebo školní iniciativy, záslužný nebo statečný čin se zaznamená na vysvědčení za pololetí, v němž bylo uděleno.

4. Pravidla pro výchovná opatření:

Pochvaly i sankce jsou provázeny komplexní pedagogickou diagnostikou žáka.  Jsou odůvodněná a tyto důvody jsou oznámeny příslušným žákům a zákonným zástupcům.

Všem sankcím předchází pedagogičtí pracovníci prevencí, opakováním pravidel chování, individuálními rozhovory s žáky, spoluprací se zákonnými zástupci a kolegy.

Uděluje se max. jedno napomenutí, max. jedna důtka třídního učitele a max. jedna důtka ředitele školy za jedno pololetí.

Za zvláště závažné porušení pravidel se považuje hrubé slovní a úmyslné fyzické útoky žáka vůči druhým, ponižování, formy týrání, ohrožení bezpečnosti a zdraví svého i druhých ve škole, nerespektování pokynů pedagogického pracovníka, které vedou k ohrožení bezpečnosti a zdraví druhých, neomluvená neúčast ve vyučování (neomluvené zameškané hodiny).

V případě závažného porušení pravidel chování nebo dlouhodobého, opakovaného porušování pravidel spolupracuje škola intenzivně se zákonnými zástupci, může pozvat rodiče ke schůzce s účastí výchovného poradce školy, případně oslovit odborné instituce, úřady, které pomáhají v řešení v této oblasti, eventuálně může žáka ze školy vyloučit.

 

Článek IX.
Bezpečnost a ochrana zdraví žáků

Opatření k zajištění bezpečnosti:

1.     Budova školy je společná pro více škol a  má svého vrátného. Zaměstnanci školy, žáci i zákonní zástupci jsou vyzýváni, aby si všímali pohybu neznámých osob v prostorách vyhrazených ScioŠkole, a o neznámé osobě informovali kteréhokoliv pracovníka školy.

2.     Chce-li žák z jakéhokoliv důvodu během výuky opustit třídu, může tak učinit jen se souhlasem průvodce a je povinen mu sdělit, kam jde, případně za jak dlouho se vrátí.

3.     Pokud se žák nevrátí do třídy v přiměřeném čase, je průvodce povinen jej jít zkontrolovat.

4.     Při pobytu mimo vnější či vnitřní prostory školy je průvodce povinen znát počet studentů, se kterými opustil školní budovu, a mít o nich přehled.

5.     Bezpečnost a ochranu zdraví žáků při akcích a výuce mimo místo, kde se běžně uskutečňuje vzdělávání, zajišťuje škola vždy nejméně jedním průvodcem. Společně s ním může akci zajišťovat i jiný zaměstnanec školy, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům. Na jednu osobu zajišťující bezpečnost a ochranu zdraví žáků nesmí připadnout více než 25 žáků.

6.     Bezpečnost a ochranu zdraví žáků ve škole zajišťuje škola svými zaměstnanci, pedagogickými i nepedagogickými. Zaměstnance, který není pedagogickým pracovníkem, může ředitel školy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví žáků určit pouze, pokud je zletilý a způsobilý k právním úkonům.

7.     Každý úraz žáka, ke kterému dojde v budově školy nebo jinde v souvislosti s výukou či jinou školní akcí, je žák povinen hlásit průvodci nebo jinému dozorujícímu zaměstnanci školy.  Škola vede evidenci úrazů žáka, k nimž došlo ve škole nebo při činnostech s činností ve škole souvisejících, vyhotovuje a zasílá záznam o úrazu stanoveným orgánům a institucím. Všichni zaměstnanci školy jsou povinni oznamovat údaje související s úrazy žáků, poskytovat první pomoc a vést evidenci úrazů podle pokynů vedení školy.

8.     Výuka probíhající v tělocvičně, v laboratoři či počítačové učebně se řídí bezpečnostními pravidly v řádu odborné učebny.  Průvodce o těchto pravidlech poučí žáky v první vyučovací hodině školního roku, která se koná v takové učebně. O poučení žáků provede vyučující záznam do třídní knihy. Poučení o BOZP a PO se provádí rovněž před každou akcí mimo školu.

9.     Žák nemůže během vyučování sám bez dohody s průvodcem nebo jiným zaměstnancem školy opustit školní budovu či místo konání výuky či jiné školní akce.

10. Při akcích konaných mimo budovu školy jsou žáci povinni dbát pokynů průvodců či jiných dozorujících zaměstnanců školy, při pohybu po veřejných komunikacích se řídit pravidly silničního provozu a v případě konání zájezdů, škol v přírodě či lyžařských kurzů řídit se také zvláštními pravidly, které platí pro tyto akce.  Žáci jsou s těmito zvláštními pravidly předem seznámeni.

 

Článek X.
Ochrana žáků před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

1.     Vztah průvodce – žák: Budujeme vzájemnou důvěru mezi průvodcem a žákem. Žák ví, že se může na průvodce obrátit a bude respektován jeho názor, jeho potřeby. Průvodce se zajímá o žáka, podněcuje dialog. Průvodce získává důvěru žáka i prostřednictvím budování vztahu s rodinou, sociálním prostředím žáka. Při řešení problémů je průvodce otevřen komunikaci s žákem, s rodičem, širší rodinou, ostatními pedagogy, výchovným poradcem, atd. Na základě dosažení dohody o společných cílech a postupech dochází k celkové a jednotné podpoře žáka.

2.     Skupinová práce: Žáci během velké části vyučování spolupracují, ve dvojicích nebo ve skupinách. Průvodce věnuje pozornost spolupráci ve skupinách, podporuje naslouchání, zapojení všech členů skupiny, reflektuje s žáky skupinovou práci, a podporuje tak rozvoj kompetencí týmové práce, řešení konfliktu (průvodce podporuje odpovědnost žáka za řešení konfliktu), kompetence sociální interakce. Žáci se učí vést diskusi, vyjadřovat své názory, naslouchat druhým a vhodným způsobem reagovat na kritiku. Jednou z možností je například vedení komunitního kruhu, ve kterém má každý právo diskutovat na základě pravidel diskuse, sdílet své pocity, obavy, radosti, zážitky, podněty k životu třídy, klást otázky.

3.     Individualizované hodnocení, slovní hodnocení, sebehodnocení, zpětná vazba skupiny: Žáci dostávají komplexní zpětnou vazbu od průvodce. Jsou informováni o svém pokroku i nedostatcích. Je oceňováno úsilí žáka a míra jeho pokroku bez srovnávání s výkonem ostatních. Je podporován jeho individuální talent a zájem. Pomáháme žákovi vybudovat si důvěru v sebe, ve vlastní síly, pozitivní vztah k okolnímu světu.

4.     Komunikace s rodiči, zákonnými zástupci: Učitelé nabízejí všem rodičům možnost individuální konzultace a vyzývají rodiče, aby tuto možnost využívali. Rodiče mají možnost navštívit i výuku, zapojit se do výuky i sociálního dění a v rámci svých možností tak poznávají prostředí školy a lépe chápou potřeby svých dětí . Rodičům nabízíme pravidelná setkání s průvodci a vedením školy. V případě potřeby se schůzky uskutečňují na základě individuálních žádostí okamžitě, tak často, jak je třeba.

5.     Pedagogická diagnostika: Průvodce věnuje pozornost žákům, registruje signály o možném problému žáka a hledá příčiny a vhodné formy nápravy. Pokud je třeba, spolupracuje s rodiči a školním psychologem, kteří se zapojí do diagnostického a poradenského procesu.

6.     Pro prevenci, poradenství a řešení krizových situací škola využívá služeb výchovného poradce, školního psychologa a preventisty.

7.     Průvodci, mentoři: Průvodci a mentoři se věnují v rámci své výuky rozvoji kompetencí žáků v oblasti sociálních dovedností, učí podle principů a metod v rámci koncepce školy. Oslovují a zapojují do řešení problémů výchovného poradce a metodika prevence. Provádějí průběžnou diagnostiku žáků a třídy, na týmových schůzkách vzájemně hodnotí uplynulé období, konzultují případné problémy, navrhují opatření. Mentor je v kontaktu s rodiči žáků své koleje prostřednictvím třídních schůzek, osobních setkání a dalších možností komunikace (e-mail, mobil).

8.     Ředitel školy, vedení školy: Sleduje efektivitu prevence sociálně patologických jevů. Sleduje problémy v kontextu celé školy a dělá personální a organizační opatření ke zlepšení vzájemného soužití ve škole. Účastní se v případě potřeby zásadních setkání rodiny a školy.

 

Článek XI.
Závěrečná ustanovení

1.     Tento Školní řád je závazný pro žáky i všechny zaměstnance školy.

2.     Tento Školní řád se zveřejňuje a je kdykoliv každému přístupný na internetových stránkách školy.

 

V Praze dne 1.9. 2018

Mgr. Filip Dobrovolný

ředitel školy

 

Poznámka: Tato aktualizace školního řád byla schválena školskou radou dne 16. dubna 2019.

 

Den otevřených dveří 21. ledna

Program DOD

Školou vás provedou studenti

8:10 – 11:40 – kurzy (jazyky + dramatická výchova)

9:00 – začátek DOD

9:30 – 10:00 – prezentace o škole – obývák

11:45 – 12:00 – rozcvi..

Blog

Návštěva tokamaku:Dne 5. Prosince jsme na hodiny, které máme v rozvrhu vyznačeny jako přednášky a workshopy, nezůstali ve škole jako obvykle, ale vyra..

Kontakt

Jak se k nám dostanete
Svídnická 506, Praha 8, 181 00
tel.: 775 115 567, 770 191 224